دانلود مجموعه تلویزیونی خندوانه فصل چهارم قسمت 142 (29 تیر)

[ad_1]

قسمت 001 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 002 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 003 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 004 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 005 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 006 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 007 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 008 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 009 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 010 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 011 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 012 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 013 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 014 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 015 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 016 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 017 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 018 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 019 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 020 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 021 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 022  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 023 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 024 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 025 : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 026  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 027  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 028  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 029  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 030  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 031  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 032  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 033  : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 034 ( 21بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 035 ( 24بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 036 ( 25بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 037 ( 26بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 038 ( 27بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 039 ( 28بهمن) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 040 (1 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 041 (2 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 042 (3 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 043 (4 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 044 (5 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 045 (8 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

موزیک ویدئو محسن چاوشی – زندان ( پخش شده در خندوانه)

قسمت 046 (9 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 047 (15 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 048 (16 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 049 (17 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 050 (18 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 051 (19 اسفند) – حامد همایون : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 052 (22 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 053 (23 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 054 (24 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 055 (25 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 056 (26 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 057 (28 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 058 (29 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 059 (30 اسفند) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 060 (1 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 061 (2 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 062 (3 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 063 (6 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 064 (7 فروردین) فرزاد فرزین : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 065 (8 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 066 (9 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 067 (10 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 068 (13 فروردین) فینال پانتومیم : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 069 (14 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 070 (15 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 071 (16 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 072 (17 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 073 (20 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 074 (21 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 075 (22 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 076 (24 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 077 (27 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 078 (28 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 079 (29 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 080 (30 فروردین) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 081 (1 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 082 (3 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 083 (4 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 084 (5 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 085 (6 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 086 (7 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 087 (11 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 088 (12 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 089 (13 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 090 (14 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 091 (17 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 092 (18 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 093 (19 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 094 (20 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 095 (21 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 096 (24 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 097 (25 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 098 (26 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 099 (27 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 100 (28 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 101 (31 اردیبهشت) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 102 (1 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 103 (2 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 104 (3 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 105 (4 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 106 (7 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 107 (8 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 108 (9 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 109 (10 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 110 (11 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 111 (15 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 112 (16 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 113 (17 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 114 (18 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 115 (20 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 116 (21 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 117 (22 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 118 (28 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 119 (29 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 120 (30 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 121 (31 خرداد) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 122 (1 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 123 (4 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 124 (5 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 125 (6 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 126 (7 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 127 (8 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 128 (11 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 129 (12 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 130 (13 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 131 (14 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 132 (15 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 133 (17 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 134 (18 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 135 (19 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 136 (20 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 137 (21 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 138 (22 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 139 (25 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 140 (26 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 141 (27 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

قسمت 142 (29 تیر) : کیفیت خوب | کیفیت متوسط

 

[ad_2]

لینک منبع

دانلود سریال Salvation 2017 قسمت دوم

[ad_1]

 

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

[ad_2]

لینک منبع

دانلود سریال بازی تاج و تخت فصل Game Of Thrones Season 7

[ad_1]

سبک فانتزی با انتشار فیلم سینمایی Lord of the Ring به سرعت به یکی از محبوب ترین سبک ها در دنیای تفریحات تبدیل شد ، این امر باعث شد که کمپانی های سازنده فیلم و سریال به سرعت به دنبال رمان هایی بروند که مناسب تبدیل به فیلم و سریال شدن می باشند . سریال تلویزیونی Game of Thrones نتیجه همین تلاش و تفکر می باشد ، این سریال برپایه کتاب های A Song of Ice and Fire ساخته شده است و روایت متفاوتی از فیلم های فانتزی به جهانیان نشان می دهد . برخلاف فیلم های ارباب حلقه ها که داستان نبرد خوبی و بدی سیاه و سفید می باشد ، داستان این سری متشکل از نقاط تیره و شخصیت های خاکستری می باشد ، هیچ خوبی و بدی در این دنیا وجود ندارد و فقط منافع افراد است که باعث تغیر جهت فعالیت هایشان می باشد ، حال در چنین فضایی George R.R. Martin نویسنده داستان دنیای فانتزی خلق کرده است که مملو از جادو ، موجودات آخرالزمانی و صد البته تلاش برای رسیدن به قدرت می باشد .

دانلود سریال بازی تاج و تخت فصل Game Of Thrones Season 7

سایر توضیحات : داستان این سریال در یک دنیای فانتزی و قلمروی به نام وستروس در جریان است و درفضایی که شاه رابرت متوجه شده است که افرادی در قلمروش در حال توطئه چیدن برعلیه او هستند ، به منظور مقابله با همین توطئه رابرت به دنبال یکی از قدیمی و مورد اعتمادترین دوستانش به نام ند می رود این اتفاقات جرقه حوادث ناگوار بسیاری در وستروس می شود که تاکنون در 6 فصل به نمایش در آمده است ، در فصل هفتم این سریال زمستان سرد و خطرناکی که ممکن است سال ها به طول بیانجامد آغاز شده است و موجوداتی آخرلزمانی که هدفی جز نابودی دنیا ندارند و White Walker نام دارند به تمام دنیا حمله ور شده اند حال در چنین شرایطی و با پیش زمینه ای که پیش تر گفته شد تمام قلمروها و افراد این دنیا باید با یکدیگر متحد شده و برای نجات جان تک تک افراد این دنیا به مبارزه بپردازند . آیا موفق خواهند شد ؟

*این سریال توسط تیم دانلود فارسی بازبینی و سانسور شده است*

دانلود سریال بازی تاج و تخت فصل Game Of Thrones Season 7

مشخصات سریال Game Of Thrones Season 7 :

– ژانر : فانتزی – اکشن

– کارگردان : David Benioff

– نویسنده : David Benioff

– استودیوی سازنده : HBO

– محصول کشور : آمریکا

– شبکه پخش کننده : HBO

– تاریخ انتشار : 2017

– مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

– زبان پخش : انگلیسی

– کیفیت نمایش : 720p WEB-DL – 1080WEBDL

– فرمت فایل : MKV

– زیرنویس فارسی : دارد

– زیرنویس انگلیسی : ندارد

– سایت مرتبط : IMDB

Game Of Thrones Season 7

لینک دانلود

[ad_2]

لینک منبع

دانلود سریال پایتخت 5 با کیفیت عالی

[ad_1]

.::سریال پایتخت 5 با کیفیت عالی::.

.::دانلود تمام قسمت های فصل پنجم سریال پایتخت::.

paytakht 5 سریال پایتخت 5 دانلود پلاس 300x176 دانلود سریال پایتخت 5 با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی  paytakht 5 با کیفیت عالی

نام سریال : پایتخت 5 | ژانر (موضوع) : سریال , اجتماعی , کمدی ، خانوادگی

سال انتشار : 1397 | محصول کشور : ایران | زبان : فارسی | مدت زمان هر قسمت 40 دقیقه

 

خلاصه داستان : داستان سری جدید این سریال باز هم درباره خانواده‌ معمولی است به دلایل منطقی مجبور می‌شوند سر از یک کشور خارجی مانند یونان در بیاورند و آنجا با ماجراهایی گره می‌خورند که همبستگی خانواده، عشق و علاقه آنها به همدیگر، اهمیت وطن و دور هم بودن را بیشتر از گذشته درک می‌کنند.

 

سایر اطلاعات سریال :

 

تاریخ انتشار 1 فروردین ماه 97

لینک کوتاه

[ad_2]

لینک منبع